Teorija difluencije

Imamo još jednu sekundarnu cirkulaciju koja je prouzrokovana neravnotežom sile gradijenta tlaka i Coriolisove sile. Ona se događa na mjestu gdje se razilaze strujnice zraka (difluencija) različitih karakteristika (slika 6). Do naglog smanjenja gradijenta tlaka, odnosno do usporavanja, dolazi zbog sve većeg razilaženja geopotencijalnih izolinija. Možemo reći da je difluencija strujnica povezana s konvergencijom strujanja. Česti zraka počinju zakretati na desno od osi, ka višem tlaku, zbog dominantnog djelovanja Coriolisove sile. Imamo poprečno gibanje koje uzrokuje nagomilavanje zraka na južnoj strani i ujedno manjak na sjevernoj. Zakon kontinuiteta zahtijeva spuštanje toplog zraka na južnoj strani i dizanje hladnog na sjevernoj strani (slika7.).

Slika 6.	Shematski dijagram ilustrira primjer simetrične difluencije. Iste oznake kao na slici 5.

Slika 7.	Shematski dijagram prikazuje poprečni presjek duž linije AB na slici 6.

Treba istaknuti da se u obje teorije nadoknađivanje manjka zraka odvija dizanjem zraka ispod nivoa kao i spuštanjem zraka iznad tog deficitnog nivoa. Stoga, jačina mlazne struje koja ovisi o polju divergencije, direktno utječe na ageostrofičko strujanje. Ovisno o jačini polja divergencije imat ćemo jaka ili slaba vertikalna gibanja. Dolazimo izravno do zaključka da jačanje mlazne struje može prouzročiti iskrivljavanje, nabiranje i pucanje tropopauze.

Slika 8.	Danielsenov shematski prikaz poprečne ageostrofičke cirkulacije (pune linije) koja uzrokuje presavijanje tropopauze. Crni sloj prikazuje stratosferski zrak, (Muller i sur., 2002).